• Tebrikler!
  Daha Saðlýklý Bir Hayata Doðru Ýlk Adýmý Attýnýz

  Detaylar..

Hizmetlerimiz

 • Ruh ve Beden Odaklý Tedaviler

  Beslenme problemlerinin neredeyse tamamý ruhsal kaynaklýdýr. Probleme sebep olan ruhsal tetikleyiciyi dikkate almadan, sadece beslenmeyi düzene sokmaya çalýþmak, baþarýsýz sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle muayenelerde, ruh ve bedenin ikisi de dikkate alýnacak þekilde tedaviler uygulanmaktadýr. Devamý..

 • Bireysel Saðlýklý Beslenme ve Yaþam Danýþmanlýðý

  Vücut yað ve kas ölçümü, metabolizma hýzý ölçümü ve isteðe baðlý antropometrik ölçümler yapýldýktan sonra hedeflenen kilo ve yað oranlarý belirlenir ve tüm bu sonuçlar ýþýðýnda tamamen size özel beslenme programý düzenlenir. Devamý..

 • Kurumsal Saðlýklý Beslenme ve Yaþam Danýþmanlýðý

  Doðru ve saðlýklý beslenmenin iþ performansýný arttýrdýðý kanýtlanmýþtýr. Saðlýklý beslenme danýþmanlýðý þirketlerinin kendi performanslarýný arttýrmaya yönelik yapabileceði en iyi yatýrýmlardan biridir. Devamý..

 • Saðlýklý Beslenme ve Yaþam Hakkýnda Eðitim ve Seminer Düzenlenmesi

  Kurumlara veya gruplara yönelik olarak hazýrlanmýþ organizasyonlarda Saðlýklý Beslenme ve Yaþam hakkýnda eðitim ve/veya seminer düzenlenmektedir. Devamý..

Instagram

Ne Dediler?

Diðerleri...